Säännöt

Lahden Seudun Nuoret Pyytäjät ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Nuoret Pyytäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on nuorten, alle 18-vuotiaiden vapaa-ajankalastusharrastuksen edistäminen
Päijät-Hämeen alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsentensä keskuudessa valistus- ja kasvatustyötä
järjestämällä koulutustilaisuuksia, kerhoiltoja ja leiritoimintaa vapaa-ajankalastuksen eri osa-alueilla.

Toimintansa tukemiseksi Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias nuori, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistykseen voi liittyä kannatusjäseneksi yli 18-vuotias henkilö.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä myös oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Jäseneksi liitytään suorittamalla jäsenmaksu yhdistyksen tilille.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokoukseen.

Yhdistyksen varsinaisesta jäsenyydestä eroaa sen toimintakauden lopussa, kun jäsen on täyttänyt 18-
vuotta. Halutessaan hän voi jatkaa kannatusjäsenenä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toiminut vastoin yhdistyksen
periaatetta.

Varsinaisilta- sekä kannatusjäseninä olevilta henkilöiltä, yhteisöiltä ja säätiöiltä voidaan periä
erisuuruiset liittymis- ja jäsenmaksut. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään
kolme tai korkeintaan kuusi muuta varsinaista- tai kannatusjäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto
hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava sähköpostilla tai eri
pyynnöstä kirjeitse yhdistyksen jäsenille viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

8§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuun loppuun
mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 12 vuotta täyttäneellä varsinaisella- ja kannatusjäsenellä
äänioikeus. Jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen
puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10. Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja matkakorvauksista

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

« Takaisin ylös »